ZASADY  WSPÓŁPPRACY i REZERWACJI WIZYT

 

1.Gabinet świadczy usługi zgodnie z regulaminem dostępnym na miejscu na każde życzenie pacjenta lub jego opiekuna prawnego.

2.Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest każdorazowo zawarciem przez strony Klauzuli Poufności oraz sporządzeniem planu terapii w oparciu o Indywidualny Profil Gerontologiczny ( IPG ).

3.Wszelkie dane dotyczące pacjenta mają charakter poufny, w oparciu o standardy określone w RODO.

4.Usługi gabinetu nie są refundowane przez NFZ. Obowiązuje cennik dostępny w gabinecie oraz na stronie: www.psychogerontolog.pl

5.Opłaty za wizytę należy dokonać przed jej rozpoczęciem, przelewem na wskazane konto lub gotówką w gabinecie . Nieusprawiedliwiona nieobecność w ustalonym terminie może spowodować obciążenie opłatą rezerwacyjną w wysokości 50 zł netto.

6.Standardowa sesja HTPG trwa 50 minut i rozpoczyna się w zaplanowanym terminie. Spóznienie pacjenta o ponad 10 minut, może ograniczyć czas realizacji sesji lub spowodować jej odwołanie wraz z obciążeniem opłatą rezerwacyjną.

7.Rezygnacja z wykupionego pakietu HTPG upoważnia do zwrotu ceny jego zakupu , pomniejszonej o kwoty opłat rezerwacyjnych , liczonych za każdą zaplanowaną sesję.

8.Dopuszczalna jest zmiana terminu sesji z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem . Nowy termin realizacji sesji będzie ustalany w miarę dostępności, w formie bezpośrednich uzgodnień pomiędzy gabinetem i pacjentem lub jego opiekunem prawnym.

*Sesje domowe i wyjazdowe oraz usługi telefoniczne i on-line – świadczone są na podstawie odrębnych zasad i regulaminu.